Algemene voorwaarden Kamertje.nl

De gebruiker verklaart door het gebruik van de site www.kamertje.nl kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen.
Volgende personen zijn in deze voorwaarden opgenomen:
  • "Kamertje.nl" dit zijn de makers/eigenaren van de site www.kamertje.nl
  • "gebruiker" dit is iedereen die van de diensten op Kamertje.nl gebruik maakt
  • "kamerzoeker" dit is de persoon die een kamer zoekt middels de site
  • "kameraanbieder" dit is de persoon die een kamer aanbiedt met het doel een huurder te vinden.

Voor Kamertje.nl gelden onderstaande voorwaarden en het Nederlands Recht. Deze voorwaarden kunnen door Kamertje.nl worden zonder persoonlijke notificatie gewijzigd. Wijzigingen in deze voorwaarden worden op de startpagina van Kamertje.nl vermeld.

Indien de Gebruiker niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf, wordt de levering van de Dienst met uitdrukkelijk goedvinden van Gebruiker direct na totstandkoming van de Overeenkomst aangevangen. Gebruiker doet hiermee uitdrukkelijk afstand van zijn recht tot ontbinding van de Overeenkomst en heeft Gebruiker vanaf dat moment geen recht meer tot herroeping.

Artikel 1: Eigendomsrecht

1.1 Het intellectuele eigendomsrecht van Kamertje.nl, waaronder vallen: de scripting, database, teksten, beeldmateriaal, interfaceontwerp, design, productnaam en andere onderdelen gerealiseerd door Kamertje.nl ligt nadrukkelijk bij Kamertje.nl.

1.2 Het eigendom van de gegevens en beeldmateriaal dat door de gebruiker op Kamertje.nl geplaatst wordt, ligt bij de gebruiker.

1.3 Het is Kamertje.nl toegestaan om op elk gewenst moment, zonder notificatie en opgaaf van redenen, een vermelding te wijzigen of te verwijderen of een gebruiker toegang te weigeren.

1.4 Het is niet toegestaan de inhoud van de site voor andere doeleinden te gebruiken als het direct in contact brengen van de kamerzoeker en kameraanbieder. Het is dus niet toegestaan de inhoud te gebruiken ter verrijking van een database of ander misbruik van de informatie. Het is niet toegestaan onderdelen van de site te publiceren of te dupliceren zonder schriftelijke goedkeuring van Kamertje.nl, met uitzondering van één exemplaar voor eigen gebruik. Bij misbruik wordt aangifte gedaan en kan een rechtsvervolging plaats vinden.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

2.1 Kamertje.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, geleden door gebruiker of door derden. Hieronder vallen onder andere: het verlies van gegevens, overlast door foutieve vermeldingen, overlast door misbruik van de site, e.d. Onder misbruik wordt onder andere verstaan: onjuiste informatie (persoonlijke informatie, kamervermeldingen, e.d.), verboden informatie (links naar websites, advertenties die geen directe betrekking hebben op de kamer, discriminerende, seksuele of beledigende vermeldingen of andere zaken die niet tot de redelijkheid en billijkheid behoren, omschreven in de Nederlandse wet of jurisprudentie). Het wordt erg op prijs gesteld als misbruik of overlast wordt gemeld aan kamertje.nl, zodat eventuele acties hiertegen kunnen volgen.

2.2 De gebruiker is aansprakelijk voor de informatie die door hem/haar wordt geplaatst.

2.3 Aangezien Kamertje.nl slechts een ontmoetingsplaats van informatie vormt, is deze geen partij in de overeenkomst tussen kamerzoeker en kameraanbieder. Kamertje.nl is dan ook niet aansprakelijk voor het nakomen van afspraken tussen kamerzoeker en kameraanbieder.

2.4 Door gebruik van de site vrijwaart de gebruiker Kamertje.nl volledig voor alle mogelijke claims.

2.5 Kamertje.nl heeft het recht om van personen, bedrijven of organisaties die misbruik maken een schadevergoeding te eisen.

Artikel 3: Privacy

3.1 De verstrekte gegevens worden alleen gebruikt door Kamertje.nl en partners van Kamertje.nl. Door het verstrekken van de gegevens gaat de gebruiker akkoord met het ontvangen van e-mails van Kamertje.nl en de door Kamertje geaccordeerde partners.

3.2 Als door misbruik van Kamertje.nl privacy wordt geschonden valt dat onder de aansprakelijkheid van de misbruikplegen en niet onder de aansprakelijkheid van Kamertje.nl

3.3 Als door externe oorzaken informatie van de site vrijkomt, valt dat niet onder de verantwoordelijkheid van Kamertje.nl, hoewel Kamertje.nl deze kans tracht te verkleinen.

Artikel 4: Bemiddeling

4.1 Aanbieden van kamers door tussenpersonen, woningbureaus en kamerbemiddelingbureaus wordt toegestaan echter onder strenge voorwaarden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan Kamertje.nl te gebruiken voor iets anders dan direct een huurder en verhuurder met elkaar in contact te brengen.

4.2 Kamertje.nl is een direct contactkanaal voor het zoeken van kamers. Al het contact betreffende de kamers dient direct te verlopen via Kamertje.nl en/of e-mail en niet middels een andere (eigen) website.

4.3 Het is niet toegestaan om geautomatiseerde e-mails naar leden van Kamertje.nl te verzenden.

4.4 Indien er sprake is van woningbemiddeling, waarbij een vergoeding wordt berekend, dient de exacte hoogte van deze vergoeding (maximaal 1 maand huur + eventueel BTW) in de advertentie vermeld te worden. Indien deze niet vermeld wordt, kunnen onterecht afgesloten abonnementen worden verhaald op de kamerbemiddelaar.

4.5 Er mag enkel een bemiddelingsvergoeding berekend worden indien deze persoon ook daadwerkelijk de kamer betrekt. Het is niet toegestaan om onze leden te vragen tegen betaling zich in te schrijven of aan te melden (inschrijfgeld).

Copyright 2003, Kamertje.nl